Polityka prywatności

Polityka prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie oraz przez jaki okres będą one przetwarzane. Firma Deqper ma obowiązek chronić udostępniane i powierzone jej dane osobowe. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym celem jest dołożyć wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności pozwoli wyjaśnić każdemu zainteresowanemu kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ponadto, znajdziesz tutaj informacje w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Moroń Vio Technology posiadająca adres siedziby w Mikołów (43-190) przy ul. Sowia 4, NIP: 4980219234 , REGON: 242850165 w dalszej części Polityki Prywatności określany jako „my” lub „DEQPER” będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (dalej zwane także „informacjami”) w celach, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.
Deqper jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

Do czego potrzebne nam są Twoje dane?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dla potrzeb prawidłowego świadczenia sprzedaży usług oraz towarów poprzez zawarcie umowy sprzedaży na odległość lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji (przeznaczony do wysyłki zamówionego przedmiotu) oraz numer telefonu i adres e-mail są nam potrzebne abyśmy mogli w sposób zgodny z przepisami prawa zawrzeć umowę sprzedaży na odległość lub świadczenia usługi drogą elektroniczną, zapewnić realizację zawartej umowy za pośrednictwem sklepu internetowego Deqper.pl. Część danych, to jest takich jak adres e-mail, imię i nazwisko – za uprzednią Twoją zgodą – możemy użyć w celu przekazania informacji handlowej, marketingowej lub wysłania potwierdzenia o zawarciu umowy, realizacji sprzedaży oraz kontaktu w sprawie towaru, złożonej reklamacji albo skargi.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość, a także wykorzystujemy bazę danych Klientów w celu przesłanie drogą poczty elektronicznej informacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży na odległość oraz wysłania informacji handlowych, marketingowych oraz spersonalizowanych wiadomości dotyczących oferowanych produktów. Korzystamy z danych osobowych Klientów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje techniczne, oferty sprzedaży, wystawiamy faktury VAT etc.

Kontaktujemy się z Klientami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług oraz sprzedaży: informujemy Klientów o nowych produktach, zawartych umowach sprzedaży, realizacji zawartych umów sprzedaży.
Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych. Przykładowo, szyfrujemy dane i używamy bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejsce, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane?

Zapewniamy Tobie, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziane w wewnętrznych regulacjach Deqper. Dla przykładu: polskie prawo wymaga, aby dane dotyczące zatrudnienia przechowywane były przez okres 50 lat, a dane podatkowe przez okres co najmniej 5 lat. Informacje dotyczące Twojego imienia oraz adres e-mail są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z Tobą, umożliwiając każdorazowo usunięcie subskrypcji co równoznaczne jest z usunięciem Twoich danych z naszych baz.
Każdy kto nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając imię i adres e-mail (Prawo do bycia zapomnianym) pozwalające nam na identyfikację jego danych z danymi w bazie danych.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Przekazujemy wyłącznie:
– dostawcom usług kurierskich w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy sprzedaży na odległość w przypadku, gdy Klient zaznaczył opcję dostawy towaru na wskazany przez niego adres do korespondencji,
– pracownikom, którzy mają dostęp do naszych baz danych zgodnie z procedurami wewnętrznymi i przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w celach dystrybucji mailingu o charakterze informacyjnym, marketingowym i działaniach firmy.
Stosujemy odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@deqper.pl.

Jakie prawa mi przysługują?

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw:
– masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu ich przechowywania,
– zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
– zawsze masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.
Twoje żądania w przedmiocie usunięcia danych osobowych zostaną niezwłocznie spełnione, o ile w świetle przepisów prawa nie jesteśmy zobowiązani do dalszego ich przetwarzania, które musimy wykonywać, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
1. Nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2. Przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
3. Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5. Dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Ci prawo złożenia skargi w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Czy mogę później wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od DEQPER.
Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@deqper.pl.

Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli Deqper przetwarza je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.
Korzystanie z plików „cookies”:
Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Deqper korzysta z plików „cookies” w celu m.in.:
a) dostosowania zawartości strony www.deqper.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b) utrzymania sesji użytkownika usługi (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.